PCKZIU

REGULAMIN

II  SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Mój wymarzony zawód zatrzymany w obiektywie”

Kolejna XV edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  odbędzie się w dniach od 16 do  21 października 2023 roku. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „Talent i praca – to się opłaca”. Pomysłodawcą OTK jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Organizatorem konkursu fotograficznego „Mój wymarzony zawód zatrzymany w obiektywie” nazywanego dalej Konkursem jest Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.

Nauczyciel odpowiedzialny: Aleksandra Sokalla

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do
aktywnego, twórczego i kreatywnego konstruowania własnej kariery zawodowej. Spojrzenie przez oko obiektywu na współczesny rynek pracy, zawody, maszyny i ludzi.

 • aktywizacja do działań twórczych w czasie wolnym od nauki,
 • promocja i popularyzacja sztuki wypowiedzi artystycznej za pomocą fotografii,
 • rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i zauważenia piękną w codzienności,
 • rozbudzanie zainteresowań zawodami funkcjonującymi na współczesnym rynku
  pracy,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez dobór tematyki i kompozycji
  zdjęć,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej.

ZADANIA KONKURSOWE:


Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia, przedstawiającego ciekawe i niebanalne ujęcia, kadr wymarzonego zawodu.
Zachęcamy uczestników konkursu do zachowania swobody twórczej oraz kreatywnego podejścia do tematu.

Obraz Michael Schwarzenberger z Pixabay

GŁÓWNE ZASADY KONKURSU:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie PCKZIU.

2. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace fotograficzne.

Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni bieli, kadrowanie oraz drobny retusz. Dopuszczamy robienie kolaży z kilku zdjęć.

Pliki ze zdjęciami zgłaszanymi na konkurs nie powinny przekraczać 100 MB. Rozdzielczość zdjęcia minimum 700 x 700 pikseli. Zalecana przez nas  rozdzielczość wynosi min. 300 dpi.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zdjęcia na adres :

fotokonkurs@e-pckziu.wodzislaw.pl

Do dnia 13.10.2023r., do godziny 23:59

 4 . Każda praca/plik ucznia powinien być podpisany wg. schematu:
a. tytuł pracy /opcjonalnie/
b. imię i nazwisko autora, klasa

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Otwarcie pokonkursowej wystawy, rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 20  października 2023 r. w auli szkolnej.
 2. Spośród Uczestników konkursu jury w skład którego wejdą przedstawiciele PCKZIU oraz redaktor naczelny „Nowin Wodzisławskich” Szymon Kamczyk, wybierze laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione.
 1. Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej
 2. Fotografie wykonane przez laureatów wyróżnionych w konkursie zostaną opublikowane z podaniem ich danych osobowych. Autorzy tych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu na stronie www.pckziu.wodzislaw.pl

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik z chwilą dokonania zgłoszenia zdjęcia udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego i rozporządzania tymi prawami, bez prawa jej wypowiadania przez uczestnika z prawem do udzielenia przez Organizatora sublicencji na korzystanie ze zgłoszonej pracy konkursowej w postaci zdjęcia wraz z informacją zawierającą tytuł, opis i dane autora.
 •  Organizator ma prawo do publicznego udostępniania prac konkursowych na stronie
  internetowej należącej do Organizatora oraz udostępnianie w Internecie, w tym na portalu społecznościowym.

WYMAGANIA


· Zgoda rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia na przetwarzanie danych osobowych oraz
upowszechnienie pracy konkursowej (zał. nr 1);
· Oświadczenie ucznia, że jest autorem zgłaszanych zdjęć (zał. nr 2);

ZAŁĄCZNIKI


Zał. nr 1


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnianie pracy konkursowej.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich* oraz upowszechnianie
pracy konkursowej biorącej udział w II Szkolnym Konkursie Fotograficznym pt.: „Mój wymarzony zawód zatrzymany w obiektywie” organizowanym przez PCKZIU w Wodzisławiu Śl.

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia* ………………………………………………………


Data ………………………

* niepotrzebne skreślić


Zał. nr 2


………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko ucznia
.
Oświadczam, że jestem autorem prac fotograficznych
biorących udział w II Szkolnym  Konkursie  Fotograficznym pt.: „Mój wymarzony zawód zatrzymany w obiektywie”.


…………………………………………………………………….
Data, czytelny podpis autora zdjęcia

Pasek dostępności