Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

Wstęp Deklaracji

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie doStrona główna – BIP (powiatwodzislawski.pl).

  • Data publikacji strony internetowej: 2007.01.22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-19.    

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Dostępność strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniona została dostępność cyfrowa przez spełnienie poniższych wymagań:

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) zwanej u Nas w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20 ze zm.), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość (kontakt opcjonalnie dostępny na BIP „Dla słabosłyszących” na górnym pasku menu BIP).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej szkola@pckziu.wodzislaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 455 35 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępniani w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Zachęcamy do skorzystanie z wniosku elektronicznego, możliwego do wypełnienia i wysłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dostępnego na Naszych stronach internetowych.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (nowe okno).

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim usytuowany jest przy ul. Gałczyńskiego 1 w Wodzisławiu Śląskim.

Najbliżej budynku mieści się jeden przystanek komunikacji publicznej: ,,Radlińska Gałczyńskiego”.

Przystanek jest obsługiwany przez komunikację Miasta Wodzisław Śl., Wodzisławską Komunikację Powiatową oraz komunikację miejską Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu – Zdroju. Z przystanków korzystają również inni przewoźnicy.

W budynku mieści się:

1. Parter oraz dwa piętra, budynek jest częściowo podpiwniczony

Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku.

Wejście umożliwione jest z dwóch stron budynku:

1. Wejście główne od strony parkingu po schodach, prowadzące do parteru szkolnego. Schody są w pełni dostępne ze względu na poręcze. Dodatkowo dla osób niepełnosprawnych ruchowo zainstalowano dzwonek na wysokości ok. 150 cm (po lewej stronie przy wejściu głównym) przywołujący pracownika portierni. Drzwi umożliwiają wjazd wózka dla niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

2. Wejście drugie zlokalizowane jest od strony parkingu wewnętrznego. Schody są w pełni dostępne ze względu na poręcze.

Wszystkie wejścia do budynku znajdują się obok parkingu. Do wszystkich wejść można dojechać samochodem.

Na parkingu przylegającym do placówki wydzielone zostały 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych – wjazd na parking od strony głównej.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma windy.

W budynku brak toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej i słabowidzącej do wskazanego miejsca np. sekretariatu (również z psem asystującym, psem przewodnikiem).

W przypadku konieczności załatwienia sprawy w sekretariacie, do których dostęp dla osób niepełnosprawnych jest utrudniony z powodu ich ulokowania, oprócz drogi elektronicznej, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze w holu lub w sekretariacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, do którego dostęp dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony.

 W budynku brak możliwości wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Warunkiem wejścia na teren szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.