Oświadczenie o dostępności

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Adres url: https://pckziu.wodzislaw.pl

Data aktualizacji: 1.03.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


W części filmów nie ma napisów dla osób niedosłyszących i głuchych.
 Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie począwszy od 2021 mają już takie napisy. Nie planujemy dodawać napisów do filmów zamieszczonych wcześniej.

Strona nie zawiera informacji o zakresie działalności podmiotu publicznego – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, ani nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Część dokumentów urzędowych może nie być dostępna.

Część z opublikowanych multimediów oraz zdjęćnie posiada opisu alternaywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjnyi nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Zdjęcia i grafiki publikowane na stronie mają uzupełnioną opcję tekstu alternatywnego począwszy od publikacji z 24 listopada 2020 roku.

Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.

Dokładamy wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu zapewnić dostępność naszej strony. Wtym celu podejmujemy działania na rzecz usuwania poszczególnych niezgodności lub ograniczeń. Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w terminie 14 dni niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres: szkola@pckziu.wodzislaw.pl.

Prosimy wypełnić wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informatyjno-komunikacyjnej, oraz odesłanie na adres: szkola@pckziu.wodzislaw.pl.

Wniosek o zapewnienie dostepności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wyłączenia:

  1. mapy;
  2. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020  roku;
  3. treści będące w posiadaniu PCKZiU, które nie zostały przez szkołę lub na jej rzecz wytworzone albo przez nią nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której szkoła nie jest uprawniona;
  4. treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem  23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
  5. treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki, materiały archiwalne, muzealia lub materiały biblioteczne, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji: wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
  6. treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu  23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;

    są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada naspujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Projekt strony uzupełniono o tak zwany pasek dostępności umożliwiający sterowanie opcjami dostępności takimi jak:
a) Nawigacja klawiaturą
b) wyłączanie animacji
c) zwiększanie kontrastu
d) włączenie wyświetlania monochromatycznego
e) zwiększanie i zmniejszanie rozmiaru tekstu
f) zwiększanie czytelności fontu
g) Zaznaczanie tytułów i łączy
h) podkreślanie łączy

Deklarację sporządzono 2021.02.10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022.03.01.

Strona internetowa zawiera wpisy począwszy od 2016.01.01. Niektóre elementy strony mogą być starsze.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych strony.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/