Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

Wstęp Deklaracji

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Strona internetowa zawiera wpisy począwszy od 01.01.2016r.

Niektóre elementy strony mogą być starsze.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.03.2022r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

W części filmów nie ma napisów dla osób niedosłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie począwszy od 2021 mają już takie napisy. Nie planujemy dodawać napisów do filmów zamieszczonych wcześniej.

Strona nie zawiera informacji o zakresie działalności podmiotu publicznego – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, ani nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Część dokumentów urzędowych może nie być dostępna.

Część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Zdjęcia i grafiki publikowane na stronie mają uzupełnioną opcję tekstu alternatywnego począwszy od publikacji z 24 listopada 2020 roku.

Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. 

Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.

Dokładamy wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu zapewnić dostępność naszej strony. W tym celu podejmujemy działania na rzecz usuwania poszczególnych niezgodności lub ograniczeń. Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w terminie 14 dni niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres: szkola@pckziu.wodzislaw.pl.

Prosimy wypełnić wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, oraz odesłanie na adres: szkola@pckziu.wodzislaw.pl.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wyłączenia:

 1. mapy;
 2. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020  roku;
 3. treści będące w posiadaniu PCKZiU, które nie zostały przez szkołę lub na jej rzecz wytworzone albo przez nią nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której szkoła nie jest uprawniona;
 4. treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem  23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 5. treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki, materiały archiwalne, muzealia lub materiały biblioteczne, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji: wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 6. treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu  23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;

  są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Projekt strony uzupełniono o tak zwany pasek dostępności umożliwiający sterowanie opcjami dostępności takimi jak:
a) nawigacja klawiaturą
b) wyłączanie animacji
c) zwiększanie kontrastu
d) włączenie wyświetlania monochromatycznego
e) zwiększanie i zmniejszanie rozmiaru tekstu
f) zwiększanie czytelności fontu
g) zaznaczanie tytułów i łączy
h) podkreślanie łączy

Dostępność serwisu internetowego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim według kryteriów:

 1. Percepcja
  1. Tekst alternatywny:
   W serwisie umieszczamy tekst alternatywny dla elementów nietekstowych w sytuacji, w której ich zrozumienie jest konieczne dla zrozumienia treści dokumentu.
  1. Media zależne od czasu:
   W serwisie, w większości przypadków, nie zapewniamy alternatywy dla mediów zależnych od czasu (materiały wideo, materiały dźwiękowe).
  1. Możliwość adaptacji:
   Znaczniki HTML (zarówno formatujące jak i semantyczne) używane w serwisie zapewniają jego logiczną strukturę. Sekwencja nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML, jest logiczna i intuicyjna.
  1. Treść rozróżnialna:
   Strona jest zbudowana w sposób kontrastowy, ułatwiającą czytelnikom przeglądanie treści wraz z separacją pierwszego planu i tła.
    
 2. Funkcjonalność
  1. Klawiatura:
   Najważniejsze elementy serwisu i jego funkcjonalności dostępne są przy użyciu klawiatury. Serwis nie korzysta ze skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z oprogramowaniem i urządzeniami użytkownika.
  1. Wystarczająca ilość czasu:
   Serwis zapewnia użytkownikom wystarczającą ilość czasu, aby mogli przeczytać i przetworzyć treść.
  1. Ataki padaczki:
   W serwisie nie pojawiają się treści w formie, która mogłaby spowodować atak padaczki.
    
 3. Zrozumiałość
  1. Czytelność:
   Strona posiada treści czytelne i łatwe do zrozumienia.
  1. Przewidywalność:
   Poszczególne elementy serwisu i jego podstrony działają i otwierają się w sposób przewidywalny.
    
 4. Rzetelność:

  Serwis zapewnia poprawną interpretację różnych klientów użytkownika (maksymalizuje kompatybilność z klientami obecnymi i przyszłymi).

Deklarację sporządzono 2021.02.10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022.03.01.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej szkola@pckziu.wodzislaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 455 35 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim usytuowany jest przy ul. Gałczyńskiego 1 w Wodzisławiu Śląskim.

Najbliżej budynku mieści się jeden przystanek komunikacji publicznej: ,,Radlińska Gałczyńskiego”

Przystanek jest obsługiwany przez komunikację Miasta Wodzisławia Śl., Wodzisławską Komunikację Powiatową oraz komunikację miejską Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju. Z przystanków korzystają również inni przewoźnicy.

W budynku mieści się:

 1. Parter oraz dwa piętra, budynek jest częściowo podpiwniczony

Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku.

Wejście umożliwione jest z dwóch stron budynku:

 1. Wejście główne od strony parkingu po schodach, prowadzące do parteru szkolnego. Schody są w pełni dostępne ze względu poręcze. Drzwi umożliwiają wjazd wózka dla niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 2. Wejście drugie zlokalizowane jest od strony parkingu wewnętrznego. Schody są w pełni dostępne ze względu na poręcze.

Wszystkie wejścia do budynku znajdują się obok parkingu.  Do wszystkich wejść można dojechać samochodem.

Na parkingu przylegającym do placówki wydzielone zostały 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych – wjazd na parking od strony głównej.

Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

W budynku brak toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej i słabowidzącej do wskazanego miejsca np. sekretariatu (również z psem asystującym, psem przewodnikiem).

W przypadku konieczności załatwienia sprawy w sekretariacie, do których dostęp dla osób niepełnosprawnych jest utrudniony z powodu ich ulokowania, oprócz drogi elektronicznej, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze w holu lub w sekretariacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, do którego dostęp dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony.

W budynku brak możliwości wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych.

Do budynku można wejść z psem asystującymi i psem przewodnikiem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Warunkiem wejścia na teren szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa  asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.