nowe_loga_unijne

W dniu 22 grudnia 2016 r. podpisana została pomiędzy Województwem Śląskim
a Powiatem Wodzisławskim Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Ośrodek Rozwoju Młodych Kadr – dostosowanie infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w powiecie wodzisławskim do prowadzenia zajęć zawodowych” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna“, Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego.

            Celem głównym projektu jest zwiększenie dostosowania kompetencji uczniów/słuchaczy  Centrum Kształcenia Praktycznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim do oczekiwań rynku pracy.
W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia do 4 pracowni zawodowych:

  • warsztaty szkolne – stanowisko do obróbki cieplnej, obróbki plastycznej, ręcznej i mechanicznej,
  • pracownia projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych/pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • pracownia mikrobiologiczna.

Planowana całkowita wartość projektu:                                           3 089 382,00 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

wg Umowy o dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej:          2 608 204,56 zł
Rzeczowa realizacja projektu zaplanowana została na rok 2017.

Efektem zrealizowanego projektu będzie dostosowanie infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego do prowadzenia zajęć zawodowych w kierunkach oczekiwanych przez rynek pracy. Wykonane prace budowlane (remont/przystosowanie pracowni)  oraz zakupione wyposażenie do 4 pracowni objętych projektem, pozwoli na poprawę jakości oferty edukacyjnej w Centrum Kształcenia Praktycznego. Docelowo z efektów projektu ma skorzystać ok. 200 użytkowników (uczniów/słuchaczy) CKP.

Pasek dostępności