spotkanie _biz

Nasza szkoła jest organizatorem wielu ciekawych inicjatyw związanych z kształceniem zawodowym. I tym razem też tak było! W Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim odbył się panel dyskusyjny pod hasłem „Organizacja kształcenia w zawodzie technik automatyk.

Panel dyskusyjny prowadziła dyrektor PCKZiU Danuta Mielańczyk, a w dyskusji wzięli udział pracodawcy, którzy – jak podkreślali – potrzebują młodych, kreatywnych osób właśnie z tego typu wykształceniem.  

Dyskusję zainicjowała Katarzyna Zöllner – Solowska Naczelnik Wydziału Oświaty, która odniosła się do współpracy szkoły z pracodawcami podkreślając, że priorytetem kształcenia zawodowego jest ścisła współpraca z pracodawcami, dlatego też kształcenie zawodowe należy dopasować do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dodatkowym atutem jest współpraca z Politechniką Śląską, która umożliwia nowatorstwo w podejściu do kształcenia młodych ludzi.

Od września 2017 roku w Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich, które wchodzi w skład PCKZiU zastanie uruchomiony nowy zawód technik automatyk, który jest odpowiedzią na obserwację rynku zatrudnienia oraz zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników na poziomie średnim. Pracodawcy podkreślali, że  automatyka to branża, która bardzo szybko się rozwija,  a młodzi ludzie, fachowcy „automatycy” mają możliwość znalezienia zatrudnienia w wielu zakładach pracy. Niewątpliwym atutem jest fakt,  że w trakcie nauki w technikum uczeń otrzymuje dobre przygotowanie, fundament, który umożliwi mu kontynuację nauki na Politechnice Śląskiej.

Wielokrotnie podkreślany był fakt, że sukces zawodowy osiągnie jedynie ten, kto potrafi połączyć teorię z praktyką, dlatego też w procesie nauczania młodych ludzi będą swój udział mieli lokalni pracodawcy. W czasie dyskusji wymieniono również pomysły, w jaki sposób promować ten nowy kierunek na lokalnym rynku pracy. Uczestnicy Panelu podkreślali, że PCKZiU, które obserwując, co dzieje się na rynku pracy potrafi dostosować się do zmian i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców kształcąc młodych ludzi w zawodach deficytowych.

W panelu udział wzięli przedstawiciele firm:  POL-EKO-APARATURA sp.j, Capek sp.z o.o., Damatic s.c., PREVAC sp. z o.o. oraz dr hab. inż. Sławomir Kciuk Członek Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Część panelu poświęcona była też analizie podstawy programowej. Dyrektor Danuta Mielańczyk zapoznała uczestników z dokumentem oraz wymaganiami dotyczącymi wyposażenia  specjalistycznej  pracowni kształcenia w zawodzie technik automatyk. Analizowano także plan nauczania, do którego pracodawcy wnieśli swojego uwagi. Inicjatywa potwierdziła po raz kolejny, że warunkiem koniecznym, aby osiągnąć sukces jest przede wszystkim dialog, współpraca i wzajemne zrozumienie.

Pasek dostępności