mlode_kadry

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu pn. „Młode kadry naszą przyszłością” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie w ramach projektu będą mogli m.in. wziąć udział w płatnych (1480,00 zł/os.) stażach/praktykach zawodowych u pracodawców z terenu powiatu wodzisławskiego. Ponadto zostanie zrealizowanych 450 kursów zawodowych, w tym wiele kursów certyfikowanych, dzięki którym każdy z uczniów odbędzie przynajmniej jeden kurs, a wielu z nich może zdobyć dodatkowe uprawnienia potwierdzone stosownym certyfikatem. Wszyscy uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie, jest złożenie przez ucznia w terminie rekrutacji, tj. od 22.09.2016r. do 07.10.2016r., w sekretariacie szkoły poniższych dokumentów (w załączeniu):

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Deklaracja
  3. Oświadczenie
  4. Ankieta rekrutacyjna
  5. Oświadczenie o wyborze formy wsparcia

Do pobrania udostępniamy również:

image003

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Pasek dostępności