REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, słuchacze, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

2. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych
w bibliotece szkolnej.

3. Wypożyczać książki można wyłącznie na swoje nazwisko. Nauczyciel – bibliotekarz ma prawo poproszenia czytelnika  o przedłożenie legitymacji szkolnej lub dokumentu tożsamości.

4. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć od 1 – 5 książek na okres 1 miesiąca (lektury szkolne na 2 tygodnie).

5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad, za zgodą nauczyciela
– bibliotekarza mogą wypożyczyć jednorazowo więcej tytułów na dłuższy czas.

6. Czytelnik może prosić o przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonej pozycji. Warunkiem uzyskania prolongaty jest brak zamówień na daną pozycję.

7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych dokumentów bibliotecznych.

8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej pozycji, bądź wskazanej przez nauczyciela – bibliotekarza.

9. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych materiałów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Do zakończenia egzaminów: maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie mogą korzystać z zasobów biblioteki w czytelni.

10. Czytelnicy mają możliwość wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych.

11. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania w sekretariacie zaświadczenia
i uzyskania potwierdzenia nauczyciela – bibliotekarza o zwrocie wszystkich pozycji do biblioteki (obiegówka).