REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 3. Korzystając z biblioteki, czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 4. Wypożyczać książki można wyłącznie na swoje nazwisko. Nauczyciel – bibliotekarz ma prawo poproszenia czytelnika o przedłożenie legitymacji szkolnej lub dokumentu tożsamości.
 5. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 1 – 3 książek na okres 1 miesiąca, ale w uzasadnionych przypadkach nauczyciel – bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 6. Uczniowie/słuchacze przygotowujący się do konkursów i olimpiad, za zgodą nauczyciela – bibliotekarza mogą wypożyczyć jednorazowo więcej tytułów na dłuższy czas.
 7. Czytelnicy mogą prosić o zarezerwowanie potrzebnej pozycji.
 8. Czytelnik może prosić o przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonej pozycji. Warunkiem uzyskania prolongaty jest brak zamówień na daną pozycję.
 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez nauczyciela – bibliotekarza.
 10. Korzystając z czytelni każdy czytelnik wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 11. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych materiałów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Do zakończenia egzaminów: maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie mogą korzystać z zasobów biblioteki w czytelni.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania w sekretariacie zaświadczenia i uzyskania potwierdzenia nauczyciela – bibliotekarza o zwrocie wszystkich pozycji do biblioteki (obiegówka).
 13. Czytelnicy mają możliwość wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych.
 14. Uczniom i słuchaczom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 15. Czytelnicy mogą korzystać ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w celu poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet oraz korzystać ze zgromadzonych w bibliotece szkolnej dokumentów multimedialnych.
 16. Użytkownicy nie mogą wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji lub do gier i zabaw.
 17. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 18. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 19. Pierwszeństwo w korzystaniu ze stanowisk komputerowych mają nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
 20. Uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 21. W pracowni należy zachować ciszę i porządek.
 22. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz, administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownikowi.