• ELEKTROMECHANIK 741201

  INFORMACJA O ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

  Elektromechanik to zawód bardzo często spotykany w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. Praca elektromechanika wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. w zawodzie elektromechanika konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo  – ruchowa.

   

  UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA w ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

  Elektromechanik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektryczny należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy.

   

  POWIĄZANIA ZAWODU ELEKTROMECHANIK z INNYMI ZAWODAMI

  Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik po potwierdzeniu kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektryk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych lub w zawodzie technik elektryka po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych i E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 • ELEKTRYK 741103

  INFORMACJA O ZAWODZIE ELEKTRYK

  Zawód elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk przygotowany jest do wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

   

  UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTRYK

  Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.
  Celem kształcenia ucznia w zawodzie elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

  Elektryk może znaleźć zatrudnienie:

  • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
  • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
  • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
  • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe, prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

  POWIĄZANIA ZAWODU ELEKTRYK Z INNYMI ZAWODAMI

  Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu elektryk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

  E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

  E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

  Kwalifikacja E.7. jest jedną z dwóch kwalifikacji w zawodzie elektryk, podstawową (jedyną) w zawodzie elektromechanik i stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik elektryk. Technik elektryk ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej E.7. i są to kwalifikacje E.8. i E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

   

 • TECHNIK ELEKTRYK 311303

  INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK

  Zawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz  maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

  Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

  • projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
  • montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
  • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
  • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
  • konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
  • konserwacja i naprawa układów automatyki,
  • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
  • prace elektroinstalatorskie,
  • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
  • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
  • prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
  • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
  • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
  • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
  • elektromechanika samochodowa,
  • organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

   

  UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK

  Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

  Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

  Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

  • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
  • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
  • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
  • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
  • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
  • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

   

  POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK Z INNYMI ZAWODAMI

  Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu technik elektryk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

  E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

  E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

  E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

  Kwalifikacja E.7., jest jedną z dwóch kwalifikacji w zawodzie elektryk, podstawową (jedyną) w zawodzie elektromechanik i stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik elektryk. Technik elektryk ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej E.7. i są to kwalifikacje E.8. i E.24.