OFERTA EDUKACYJNA 2017/2018 PCKZiU w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 

wyniki_egzaminu_big

 

TECHNIKUM NR 1 im. PIASTÓW ŚLĄSKICH:

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI – kształcenie w tym zawodzie wynika z potrzeby przygotowania odpowiedniej kadry do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem określonych warunków  klimatycznych, czyli właściwej temperatury i wilgotności powietrza w różnych pomieszczeniach . Technik chłodnictwa i klimatyzacji organizuje i wykonuje prace związane z  montażem, uruchamianiem oraz obsługą  instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i  pomp ciepła. Ponadto prowadzi bieżącą konserwację i naprawę urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz przeprowadza ocenę ich pracy. Technicy chłodnictwa i klimatyzacji mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych, handlowych i usługowych branży  chłodnictwa i klimatyzacji, a także  nadzoru technicznego  urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w przemyśle spożywczym, budownictwie, transporcie, rolnictwie, służbie zdrowia oraz wykonywać usługi dla ludności Dodatkowo absolwent może projektować proste obiekty mechaniczne oraz sporządza dokumentacje konstrukcyjne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Klasa utworzona z inicjatywy pracodawców.

 

TECHNIK ANALITYK – uczeń zdobywa wiedzę z zakresu określania i badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów . Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych. Technik analityk zajmuje się oceną jakości substratów, półproduktów i produktów przemysłowych. Oprócz tego może współuczestniczyć w przygotowywaniu sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny przemysłu, inżynierii materiałowej, badań naukowych, ochrony środowiska itp. Charakteryzuje się on także sprawnością manualną, która jest niezbędna przy pobieraniu próbek i w pracy w laboratorium chemicznym. Technik analityk posiada wiedzę i umiejętności w zakresie racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów i materiałów, posługiwania się podstawowymi technikami preparatyki chemicznej, użytkowania i konserwacji aparatów pomiarowych, przygotowania próbek do badań, oceny przydatności metody analitycznej w kontekście celu analizy, kalibracji metod analitycznych, precyzyjnego ważenia i mierzenia, sporządzania roztworów, wykonywania analiz ilościowych i jakościowych metodami klasycznymi i instrumentalnymi, interpretacji wyników badań przy użyciu metod analizy statystycznej oraz oceny wiarygodności wyników oznaczeń. Absolwent w zawodzie technik analityk zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będzie do pracy w laboratoriach przemysłowych (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), w laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych) a także w laboratoriach środowiskowych (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery). Może także podjąć pracę w laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych), w laboratoriach klinicznych (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne), naukowo- badawczych, kryminalistycznych, toksykologicznych, pracujących dla potrzeb archeologii, geologii.

 

TECHNIK MECHANIK –  zawód technik mechanik jest zawodem szeroko profilowym oraz należy do grupy poszukiwanych pracowników. Zakres zadań zawodowych technika mechanika jest bardzo obszerny i zróżnicowany. Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową w ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej. Technicy mechanicy nadzorują pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Kandydat do zawodu powinien wykazywać zainteresowania zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi. Zakres przyszłych zadań zawodowych jest ściśle powiązany ze współczesnymi rozwiązaniami urządzeń mechanicznych oraz metodami ich projektowania. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy. Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne  przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

 

TECHNIK MECHATRONIK – uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z stosunkowo młodej dziedziny wiedzy i techniki jaką jest mechatronika, która łączy trzy kierunki: mechanikę, elektronikę i informatykę. Jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym rozwijanie zainteresowań w kierunkach automatyzacji procesów produkcyjnych robotyki, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w   maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi. Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi: projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych, obsługa i programowanie robotów przemysłowych, obsługa i programowanie sterowników PLC, automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych, projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych, diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych, montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych. Absolwent tego ciekawego kierunku może znaleźć zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora. Może także pracować w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu a także może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi. Absolwent po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem, demontażem, użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych. Nabędzie umiejętności z dziedziny inżynierii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych. Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków.

 

TECHNIK ELEKTRYK –  jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego, w którym uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Absolwent tego kierunku będzie mógł pracować przy projektowaniu, montażu i naprawie instalacji elektrycznej i elektronicznej. Ponadto będzie wykonywał czynności z zakresu instalowania i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektrycznych. W trakcie nauki pozna także zasady oraz metody wykonywania przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz będzie potrafił zdiagnozować ich stan, zlokalizować ich uszkodzenie oraz dokonać naprawy i konserwację. Zajmować się będzie także:

  • wykonywaniem przyłączeń urządzeń elektrycznych,
  • pracami elektroinstalatorskimi,
  • pracami montażowymi eksploatacyjnymi w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
  • eksploatacją urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
  • prowadzeniem prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
  • prowadzeniem nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
  • naprawą i przezwajanie silników elektrycznych,
  • naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
  • elektromechaniką samochodowa,
  • organizowaniem i wykonywaniem prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

Absolwent organizuje i wykonuje prace: w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych. Może także prowadzić własną prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne). Elektryków poszukują wszystkie firmy na rynku krajowym.

 

TECHNIK AUTOMATYKNOWOŚĆ – jest nowym zawodem stworzonym na potrzeby aktualnego rynku pracy. Uczeń kształcący się w zawodzie technik automatyk nabędzie umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montażu urządzeń i instalacji automatyki;

2) uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;

3) obsługi urządzeń i instalacji automatyki;

4) przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;

5) diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w firmach produkcyjnych,  biurach projektujących maszyny, laboratoriach zakładów przemysłowych, biurach technologicznych, ośrodkach badawczych.

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA im. PIASTÓW ŚLĄSKICH:

ELEKTROMECHANIK – to zawód bardzo często spotykany w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. Praca elektromechanika wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. W zawodzie elektromechanika konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo  – ruchowa. Elektromechanik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektryczny należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy.

 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH – zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą. Absolwent tego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

4) zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Jest to zawód występujący także pod nazwą tokarz, frezer, szlifierz. Osoba o takich kwalifikacjach potrafi obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Potrafi także czytać dokumentację techniczną, wykonywać niezbędne obliczenia, dobierać odpowiednie oprzyrządowanie do obrabiarek, materiały eksploatacyjne i wartości parametrów skrawania metalu, zna także podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Przygotowuje do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne. Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem. Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

 

STOLARZ – jest zawodem, w którym uczeń wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych na podstawie dokumentacji,  rysunków technicznych lub własnych projektów. Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze. Sporządza szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową przez suszenie, skrawanie, klejenie, wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia także jakość wykonywanych prac. Rosnący popyt na drewno i wyroby z drewna w ostatnich latach, w związku z rozszerzeniem rynku surowca na państwa UE powoduje iż pracodawcy poszukują absolwentów tego kierunku. Absolwent tego kierunku znajdzie pracę na placach budowy, w przemyśle meblarskim, małych zakładach stolarskich, w pracowniach konserwacji zabytków a nawet może mieć własny warsztat