[accordion]
[toggle title=”MONTER MECHATRONIK„]

MONTER MECHATRONIK 742114

 

INFORMACJA O ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

Monter mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Może też być brygadzistą, ale wówczas praca na tym stanowisku wymaga umiejętności związanych z pracą zespołową i umiejętnością kierowania zespołem ludzi, komunikowania się, oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji i podzielności uwagi.

Zawód montera mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Monterzy mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów zajmujących się badaniem rynku pracy, mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”.

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach. Produkty z zastosowaniem mechatroniki charakteryzuje wielofunkcyjność, konfigurowalność, adaptacja do zmieniających się warunków zewnętrznych w których są użytkowane oraz prosta obsługa.

Monter mechatronik może dodatkowo uzupełnić swoje wykształcenie korzystając z szerokiej oferty szkoleniowej. Oferta ta dotyczyć może, np. kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów organizowanych przez firmy z branży mechatronicznej, np. kursy programowania sterowników PLC, kurs projektowania z zastosowaniem technologii komputerowych.

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

Słowo „mechatronika” jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Zadaniem mechatroniki jest wytworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku. Produkty te mają możliwość realizacji różnych zadań, np. przez zmianę oprogramowania i potrafią komunikować się z człowiekiem. Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny.

Według prognoz prowadzonych przez liczne instytucje z zakresu analizy rynku pracy mechatronik należy do tzw. zawodów przyszłości. W dzisiejszych czasach mechatronika wkroczyła prawie wszędzie. Elementy, urządzenia i systemy mechatroniczne można odnaleźć w wielu dziedzinach życia codziennego. Elementy mechatroniczne występują między innymi w pojazdach samochodowych, w aparaturze medycznej czy w sprzęcie AGD. Coraz bardziej rozwijają się także nanotechnologie oraz biotechnologie, w których mechatronika odgrywa coraz większą rolę. Zatem nauka zawodu monter mechatronik daje podstawę do zdobycia wiedzy z zakresu elektroniki, mechaniki i informatyki. Monter mechatronik może kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zdobywając w ten sposób tytuł technika mechatronika. Naturalną ścieżką kontynuacji nauki mogą być studia politechniczne na wydziałach mechatroniki i pokrewnych. Studia te dają takiemu uczestnikowi większe możliwości zdobycia atrakcyjnego zawodu oraz możliwości znalezienia lepszej pracy zawodowej. Nic więc dziwnego, że mechatronika jest dziedziną wiedzy, dla której prowadzone są tzw. zamawiane kierunki studiów.

Wiele firm prowadzi i organizuje szkolenia w ramach pozyskiwanych środków unijnych jako mechatronika – zawód przyszłości. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem.

 

POWIĄZANIA ZAWODU MONTER MECHATRONIK Z INNYMI ZAWODAMI

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym umożliwiając uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu monter mechatronik wyodrębniono następujące kwalifikacje: Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3.) oraz Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.4.).

Kwalifikacja E.3. jest jedną z dwóch kwalifikacji w zawodzie monter mechatronik i stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik mechatronik. Technik mechatronik ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej E.3. i są to kwalifikacje Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (E.18.) i Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.19.).

[/toggle]
[toggle title=”TECHNIK MECHATRONIK „]

TECHNIK MECHATRONIK 311410

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

Mechatronika – to dziedzina techniki, która została zapoczątkowana w latach 70. XX wieku, początkowo w Japonii na bazie nowych osiągnięć w elektronice. Z czasem zaczęła się rozwijać w dziedzinę akademicką, co stało się podstawą do nauczania jej na poziomie szkół średnich zawodowych  i zasadniczych.

Według definicji opracowanej przez Międzynarodową Federację Teorii Maszyn i Mechanizmów, mechatronika jest synergiczną kombinacją inżynierii mechanizmów precyzyjnych, elektronicznego sterowania i myślenia systemowego w projektowaniu oraz w procesie produkcji, czyli wytwarzaniu.

Pojęcie mechatronika jest połączeniem słów mechanika i elektronika. Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Zadaniem mechatroniki jest wytworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej, działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku. Produkty te mają możliwość realizacji różnych zadań, np. przez zmianę oprogramowania, i potrafią komunikować się z człowiekiem.

Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny. 

Ze względu na jej interdyscyplinarność trudno jest  sklasyfikować zawód technika mechatronika. Formalnie jest on przypisany do obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego, ale biorąc pod uwagę fakt, że istotnym składnikiem mechatroniki jest mechanika, mogłaby ona być klasyfikowana również w obszarze mechanicznym i górniczo-hutniczym.

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

Technik mechatronik jest jednym   z młodszych zawodów ze względu na fakt, że dziedzina wiedzy i techniki, jaką jest mechatronika, weszła do słownika pojęć zawodów dopiero kilka lat temu. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu „technik mechatronik” jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w   maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:

 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych
 • obsługa i programowanie sterowników PLC
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
 • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

 • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora,
 • w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

Absolwent po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem, demontażem, użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych. Nabędzie umiejętności z dziedziny inżynierii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych. Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków.

 

POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK MECHATRONIK Z INNYMI ZAWODAMI

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu technik mechatronik wyodrębniono następujące kwalifikacje:

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacja E.3., jest jedną z dwóch kwalifikacji w zawodzie monter mechatronik i stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik mechatronik. Technik mechatronik ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych. Są to kwalifikacje E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych i E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

[/toggle]
[toggle title=”MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH„]

MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH 731102

 

INFORMACJA O ZAWODZIE MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych należy do zawodów często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i obsługowe, które wykonuje pracownik zajmujący się montażem, uruchamianiem, obsługiwaniem obejmującym naprawę i konserwację, urządzeń i układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Praca mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy, szczególnie w zakresie zadań związanych z montażem układów automatyki przemysłowej.

Do typowych zadań zawodowych mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych należy między innymi:

 • organizowanie własnego miejsca pracy zgodnie z zasadami bhp, ergonomii oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • produkcja, obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń i przyrządów precyzyjnych, przede wszystkim aparatury pomiarowo-kontrolnej i automatyki sterująco-regulującej;
 • montowanie i demontowanie układów automatyki przemysłowej;
 • montowanie i demontowanie urządzeń precyzyjnych;
 • uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych;
 • obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych;
 • lokalizowanie uszkodzeń oraz diagnozowanie przyczyn zaistniałych uszkodzeń w urządzeniach automatyki przemysłowej oraz urządzeniach precyzyjnych,
 • czytanie dokumentacji technicznej urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
 • unstalowanie oraz uruchamianie na stanowisku pracy nowych urządzeń automatyki przemysłowej;
 • wykonywanie elementów konstrukcyjnych urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych do celów napraw;
 • przeprowadzanie prób działania mechanizmów precyzyjnych po naprawie, regulacji lub konserwacji;
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych przez siebie prac z zakresu instalowania, regulowania i naprawiania urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH

Nowoczesne gałęzie przemysłu maszynowego, wykorzystujące osiągnięcia mechaniki precyzyjnej należą do ważnych i rozwijających się gałęzi gospodarki w naszym kraju. W wielu przedsiębiorstwach różnych gałęzi przemysłu coraz powszechniej stosowane są układy automatyki, zautomatyzowane linie produkcyjne wymagające zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach. Mechanicy automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych mogą wykonywać prace na stanowiskach monterów i konserwatorów układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, pracowników technicznej obsługi i serwisu zautomatyzowanych linii przemysłowych.

Mechanicy automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych mogą znaleźć pracę zarówno w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych(wytwórnie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lotniczego oraz mechaniki precyzyjnej, obrabiarek sterowanych numerycznie CNC), oraz jako wykwalifikowani pracownicy działu obsługi technicznej.

Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie jest ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych z wykształceniem zawodowym jest wykwalifikowanym robotnikiem, pracującym pod nadzorem przełożonego. Może kontynuować kształcenie na poziomie technikum, jednakże wymaga to wyboru zawodu pokrewnego (technik mechanik, technik mechatronik itp.), ponieważ nie ma bezpośredniej kontynuacji kształcenia dla mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Może również podnosić swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach (np. tokarz, optyk), co wzmocni jego pozycję na rynku pracy.

POWIĄZANIA ZAWODU MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH Z INNYMI ZAWODAMI

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych wyodrębniono następującą kwalifikację: K1 – Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (M.16.)

Kwalifikacja M.16. jest kwalifikacją w zawodzie mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

[/toggle]
[toggle title=”MECHANIK-MONTER MASZYN i URZĄDZEŃ„]

MECHANIK-MONTER MASZYN i URZĄDZEŃ 723310

 

INFORMACJA O ZAWODZIE MECHANIK-MONTER MASZYN i URZĄDZEŃ

Mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Absolwenci w zawodzie mogą podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.

POWIĄZANIA ZAWODU MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ Z INNYMI ZAWODAMI

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu mechanik-monter maszyn i urządzeń wyodrębniona została kwalifikacjaM.17.M.17.. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik mechanik po spełnieniu dodatkowych wymogów, tzn. potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodami PKZ(M.a)i PKZ(M.b).

[/toggle]

 

[/accordion]