do uczestnictwa w projekcie „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”.

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim ogłasza dodatkowy nabór do projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” realizowanego przez Powiat Wodzisławski w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły są zamieszczone w regulaminie rekrutacji uczestnictwa w projekcie.

Celem oferowanych form wsparcia jest: wyrównanie szans edukacyjnych, wzrost świadomości i umiejętności oraz podniesienie kompetencji uczniów.

W ramach Projektu realizowane będą  następujące formy wsparcia:

Staże / praktyki zawodowe – zajęcia praktyczne, odbywające się w wytypowanych podmiotach, mające na celu doskonalenie praktycznych umiejętności Uczestników w danym zawodzie.

Doradztwo edukacyjno–zawodowe – zajęcia mające na celu pomoc uczniom zdobywać wiedzę m.in. z zakresu poruszania się po rynku pracy, planowania przyszłości zawodowej, przezwyciężania bierności, rozwoju umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w PCKZiU, w pok. 10            w terminie od 10.02.2022 r. do 17.02.2022 r. w godzinach od 9,00 do 13,00.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w 2022 roku

Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik 3.1

Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik 3.2

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Ankieta rekrutacyjna

Pasek dostępności