OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE TERMINU NABORU WNIOSKÓW SZKOLENIOWYCH KADRY PEDAGOGICZNEJ NR 2/2021 W RAMACH PROJEKTU „ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY”

Na podstawie Uchwały nr 1132/127/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2020 r. oraz w związku z pkt 2 pełnomocnictwa nr 271/2018 z dnia 25 września 2018 r.,

wyznacza się termin naboru wniosków szkoleniowych kadry pedagogicznej nr 2/2021
w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy” na okres:

od dnia 6 kwietnia 2021 roku do dnia 31 maja 2021 roku

Dostępna pula środków w ramach naboru nr 2/2021 wynosi: 650 000,00 zł

Nabór wniosków szkoleniowych będzie prowadzony w dwóch formach:

1) przy wykorzystaniu platformy elektronicznej ePUAP (https://www.epuap.gov.pl)

lub

2) w formie pisemnej poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego oryginału wniosku szkoleniowego na jeden z poniższych adresów:

◄ Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

◄ Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

◄ Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Informujemy, że do odwołania korespondencję można również złożyć osobiście w SKRZYNCE PODAWCZEJ udostępnionej dla klientów Urzędu w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, zgodnie z adresami wykazanymi powyżej. Wybór tej formy złożenia korespondencji wyklucza potwierdzenie wpływu korespondencji do Urzędu.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, rekomenduje składanie wniosków szkoleniowych poprzez darmową platformę ePUAP – jako łatwy, bezpieczny i bardzo sprawny sposób przekazania dokumentów.

Jeśli wcześniej Państwo nie korzystali z platformy ePUAP to należy postępować według następujących 5 kroków:

 1. Założyć profil zaufany za pomocą strony internetowej: pz.gov.pl.
 2. Zarejestrować się na platformie ePUAP za pomocą strony internetowej: gov.pl.
 3. Zeskanować i załączyć wniosek szkoleniowy.
 4. Podpisać dokument za pomocą Profilu Zaufanego.
 5. Wysłać podpisany wniosek za pomocą platformy ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Uwaga: Datą złożenia wniosku szkoleniowego jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej lub wpływu na elektronicznej platformie ePUAP. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem wnioski szkoleniowe złożone w jakikolwiek inny sposób niż określony w ogłoszeniu i/lub po terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dotyczące warunków udziału oraz przyznania wsparcia w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy” znajdują się w Regulaminie uczestnictwa kadry pedagogicznej w projekcie Śląskie. Zawodowcy (link).

Kryteria obligatoryjne, które należy spełnić aby uzyskać wsparcie:

 1. Zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedmiotu/-ów zawodowych / instruktora praktycznej nauki zawodu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, wymienionej w załączniku nr 1 do Regulaminu (link), z której uczniowie przystąpili do projektu.
 2. Niekorzystanie ze wsparcia w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy” w poprzednich naborach.
 3. Niekorzystanie jednocześnie z tej samej formy wsparcia w ramach innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej lub z innych środków publicznych.
 4. Zbieżność programu szkolenia / kursu / studiów podyplomowych z branżami, w których nauczają przedstawiciele kadry pedagogicznej oraz zgodność ze zindywidualizowanymi potrzebami kadry pedagogicznej i szkoły.
 5. Wybrana forma wsparcia skutkować będzie uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji przez Wnioskodawcę.

Kryteria dodatkowe  – punktowane:

 1. Brak udziału w formach doskonalenia zawodowego w ciągu ostatnich 3 lat – 15 pkt.
 2. Niepełnosprawność Wnioskodawcy – 10 pkt.
 3. Przynależność do grupy wiekowej 50+ – 5 pkt.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem (wersja 2/2021) oraz pozostałą dokumentacją projektową zamieszczoną poniżej.

Zachęcamy do udziału w naborze.

ŻYCZYMY POWODZENIA!

Kontakt:
e-mail: zawodowcy@slaskie.pl
telefon: 32 77 40 412

Pasek dostępności