Od października w ramach grantu Centrum Mistrzostwa Informatycznego PCKZIU organizowane są zajęcia kółka informatycznego. W ramach zajęć uczniowie rozwijają swoje umiejętności programistyczne, oraz poszerzają więdzę z zakresu algorytmiki i matematyki dyskretnej. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała zestawy robotów edukacyjnych, a osoba prowadząca zajęcia mogła uczestniczyć w zajęciach doskonalących organizowanych przez Politechnikę Wrocławską.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą – uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków UE: 42 218 480,45 zł
Termin realizacji: 11.12.2018 – 31.12.2023


SPRAWOZDANIE z REALIZACJI

Grantu

Centrum Mistrzostwa  Informatycznego

w I semestrze roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym  2020/2021 PCKZiU zakwalifikowało się do grantu algorytmicznego w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego prowadzonego przez Politechnikę Łódzką.

W pierwszym semestrze zrealizowano:

  • na lekcjach w klasach 3MH, 3EU, 2MH5,2HM4, 2KU4, 2K5 przeprowadzono akcję informacyjną na temat projektu, celów oraz tematyki działalności koła informatycznego CMI,
  • w wyniku rekrutacji na zajęcia koła informatycznego CMI zapisało się 14 uczniów Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich,
  • w 1 semestrze zrealizowano 23 godziny zajęć koła informatycznego, w których brało udział średnio 9 uczniów klas 2MH5 i 2MH4,
  • na korytarzu PCKZIU utworzono tablice informacyjne dotyczące rekrutacji do projektu oraz promujące działania koła CMI,
  • na szkolnej platformie moodle utworzono kurs koła CMI, na którym systematycznie są zamieszczane materiały wykorzystywane na zajęciach,
  • uczestnik koła Dawid Michalik wygrał szkolny konkurs informatyczny,
  • uczniowie z klasy 2MH5 uczęszczający na kółko CMI zaprezentowali na godzinie wychowawczej (1.12.2020) w klasie 2MH5, najciekawsze zagadnienia programistyczne poznane na zajęciach koła informatycznego.
  • prowadzący koło, Wojciech Szymiczek uczestniczył w zajęciach z programowania, algorytmiki i matematyki dyskretnej na Politechnice Wrocławskiej (288 godzin zajęciowych).
  • z grantu zakupione zostały laptop, kamera internetowa, skaner i słuchawki. Sprzęt był wykorzystywany do prowadzenia zajeć zdalnych.

Pasek dostępności