EFS_POZIOM_kolor

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór do projektu „ Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” realizowanego przez Powiat Wodzisławski w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tak działają nasi uczniowie w ramach projektu!

Szczegóły są zamieszczone w regulaminie rekrutacji uczestnictwa w projekcie.

Okres realizacji obejmuje następujące lata szkolne: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021.

Celem oferowanych form wsparcia jest: wyrównanie szans edukacyjnych, wzrost świadomości i umiejętności oraz podniesienie kompetencji uczniów.

W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  • Staże / praktyki zawodowe – zajęcia praktyczne, odbywające się w wytypowanych podmiotach, mające na celu doskonalenie praktycznych umiejętności Uczestników w danym zawodzie.
  • Szkolenia / kursy – zajęcia mające na celu poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych, a przez to uzyskanie nowych kwalifikacji, co w przypadku kursów certyfikowanych potwierdzone będzie stosownym certyfikatem lub dokumentem równoważnym.
  • Doradztwo edukacyjno – zawodowe – zajęcia mające na celu pomoc uczniom zdobywać wiedzę m.in. z zakresu poruszania się po rynku pracy, planowania przyszłości zawodowej, przezwyciężania bierności, rozwoju umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania.

Dla uczniów PCKZiU w zakresie projektu zostaną zorganizowane szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe oraz kursy doskonalące w celu wzmacniania ich zdolności do zatrudnienia. Młodzież będzie mogła skorzystać z następujących szkoleń zawodowych i kursów:

  • Szkolenie z zakresu pomiarów fizykochemicznych. Szkolenie skierowane do uczniów: technik analityk Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji z zakresu nadzorowania i spójności pomiarowej oraz zapewnienia jakości badań. Po ukończeniu szkolenia, uczniom będzie łatwiej znaleźć pracę w zawodzie technik analityk lub technik ochrony środowiska.
  • Szkolenie z zakresu programowania i obsługi obrabiarek/tokarek CNC. Szkolenie skierowane do uczniów : technik mechatronik, technik mechanik, technik automatyk Szkolenie z zakresu programowania i obsługi tokarki CNC, w tym zajęcia teoretyczne: m.in. budowa i zasady działania tokarek sterowanych numerycznie oraz zajęcia praktyczne: m.in. uruchamianie, obsługa, mocowanie narzędzi. Szkolenie tego typu daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, dzięki którym uczestnik jest w stanie samodzielnie zaprogramować i obsłużyć urządzenia obróbcze programowane numerycznie CNC.
  • Szkolenie z zakresu obsługi drukarki 3D. Szkolenie skierowane do uczniów: operator obrabiarek skrawających. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat technologii druki 3D oraz poznają historię jego powstawania. Samodzielnie zaprojektują element, który wydrukują w drukarce 3D. Dzięki coraz powszechniej dostępnym drukarkom 3D technologia wydruku przestrzennego rozwija się w spektakularnym tempie. Technika ta daje możliwość wydrukowania uprzednio zaprojektowanych modeli komputerowych – w formie elementów z tworzywa sztucznego. Wydruk 3D znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach.
  • Szkolenie z zakresu obróbki cieplnej, plastycznej, ręcznej oraz mechanicznej. Szkolenie skierowane do uczniów: technik mechanik, operator obrabiarek skrawających. Celem zajęć jest poznanie i nabycie umiejętności w zakresie obróbki cieplnej, plastycznej, ręcznej oraz mechanicznej, co ułatwi w przyszłości znalezienie pracy.
  • Szkolenie z zakresu projektowania, montażu i eksploatacji układów mechatronicznych. Szkolenie skierowane do uczniów: technik mechatronik, technik automatyk, technik elektryk. Celem zajęć jest poznanie i nabycie umiejętności w zakresie projektowania, budowy, programowania i eksploatacji układów mechatronicznych. W zakres nauki projektowania i budowy wchodzić będą mechatroniczne układy elektropneumatyczne i elektryczne. Programowanie obejmować będzie sterowniki PLC nadzorujące pracę zbudowanych układów. Nauka eksploatacji będzie miała na celu opanowanie umiejętności zmiany parametrów działania w/w układów.
  • F- gazy urządzenia stacjonarne kat. I. Kurs skierowany do uczniów: technik chłodnictwa i klimatyzacji. F- gazy znajdują się w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ich wyciek jest bardzo szkodliwy dla warstwy ozonowej. Toteż kontakt z urządzeniami napełnionymi takimi czynnikami chłodniczymi mają mieć już tylko osoby odpowiednio wykwalifikowane posiadające stosowne certyfikaty. Zdobycie certyfikatu umożliwi kursantom np. uzupełnianie klimatyzacji czynnikiem chłodniczym.

Dokumenty projektowe można pobrać tutaj :

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika 1

Oświadczenie uczestnika 2

Ankieta rekrutacyjna

lub odebrać w szkole w sali nr 12.

Wypełnione Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sali nr 12 w terminie od 08.10.2018r. do 19.10.2018r. w godzinach od 7.30 do 14.30.

Zobacz również Informacje o projekcie na stronie Powiatu…

Zapraszamy

Zobacz też Młode kadry naszą przyszłością

Pasek dostępności