EFS_POZIOM_kolor

Projekt „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”

nr RPSL.11.02.02-24-07FA/17 jest współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy

– kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Zadanie 3  – INPP w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

 

Ogłoszenie

o dodatkowym naborze uczniów do uczestnictwa w projekcie  „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”

 

          Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego              w Wodzisławiu Śląskim ogłasza dodatkowy nabór do projektu „ Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” realizowanego przez Powiat Wodzisławski w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły są zamieszczone w regulaminie rekrutacji uczestnictwa w projekcie.

Celem oferowanych form wsparcia jest: wyrównanie szans edukacyjnych, wzrost świadomości i umiejętności oraz podniesienie kompetencji uczniów.

W ramach Projektu realizowane będą  następujące formy wsparcia:

Staże / praktyki zawodowe – zajęcia praktyczne, odbywające się w wytypowanych podmiotach, mające na celu doskonalenie praktycznych umiejętności Uczestników w danym zawodzie.

Szkolenia / kursy – zajęcia mające na celu poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych, a przez to uzyskanie nowych kwalifikacji, co w przypadku kursów certyfikowanych potwierdzone będzie stosownym certyfikatem lub dokumentem równoważnym.

Doradztwo edukacyjno – zawodowe – zajęcia mające na celu pomoc uczniom zdobywać wiedzę m.in. z zakresu poruszania się po rynku pracy, planowania przyszłości zawodowej, przezwyciężania bierności, rozwoju umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania.

Dla uczniów PCKZiU w zakresie projektu zostaną zorganizowane szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe oraz kursy doskonalące w celu wzmacniania ich zdolności do zatrudnienia. Młodzież będzie mogła skorzystać z następujących szkoleń zawodowych            i kursów:

Szkolenie z zakresu programowania i obsługi obrabiarek/tokarek CNC. Szkolenie skierowane do uczniów : technik mechatronik, technik mechanik, technik automatyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji. Szkolenie z zakresu programowania i obsługi tokarki CNC, w tym zajęcia teoretyczne: m.in. budowa i zasady działania tokarek sterowanych numerycznie oraz zajęcia praktyczne: m.in. uruchamianie, obsługa, mocowanie narzędzi. Szkolenie tego typu daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, dzięki którym uczestnik jest w stanie samodzielnie zaprogramować i obsłużyć urządzenia obróbcze programowane numerycznie CNC.

Szkolenie z zakresu obsługi drukarki 3D. Szkolenie skierowane do uczniów: operator obrabiarek skrawających. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat technologii druki 3D oraz poznają historię jego powstawania. Samodzielnie zaprojektują element, który wydrukują w drukarce 3D. Dzięki coraz powszechniej dostępnym drukarkom 3D technologia wydruku przestrzennego rozwija się w spektakularnym tempie. Technika ta daje możliwość wydrukowania uprzednio zaprojektowanych modeli komputerowych – w formie elementów   z tworzywa sztucznego. Wydruk 3D znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach.

Szkolenie z zakresu obróbki cieplnej, plastycznej, ręcznej oraz mechanicznej. Szkolenie skierowane do uczniów: technik mechanik, operator obrabiarek skrawających. Celem zajęć jest poznanie i nabycie umiejętności w zakresie obróbki cieplnej, plastycznej, ręcznej oraz mechanicznej, co ułatwi w przyszłości znalezienie pracy.

Szkolenie z zakresu projektowania, montażu i eksploatacji układów mechatronicznych. Szkolenie skierowane do uczniów: technik mechatronik, technik automatyk, technik elektryk. Celem zajęć jest poznanie i nabycie umiejętności w zakresie projektowania, budowy, programowania i eksploatacji układów mechatronicznych. W zakres nauki projektowania i budowy wchodzić będą mechatroniczne układy elektropneumatyczne i elektryczne. Programowanie obejmować będzie sterowniki PLC nadzorujące pracę zbudowanych układów. Nauka eksploatacji będzie miała na celu opanowanie umiejętności zmiany parametrów działania w/w układów.

F- gazy urządzenia stacjonarne kat. I. Kurs skierowany do uczniów: technik chłodnictwa i klimatyzacji. F- gazy znajdują się w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ich wyciek jest bardzo szkodliwy dla warstwy ozonowej. Toteż kontakt z urządzeniami napełnionymi takimi czynnikami chłodniczymi mają mieć już tylko osoby odpowiednio wykwalifikowane posiadające stosowne certyfikaty. Zdobycie certyfikatu umożliwi kursantom np. uzupełnianie klimatyzacji czynnikiem chłodniczym.

          Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w pok. 10 w terminie od 22.06.2020 r. do 26.06.2020 r. w godzinach od 9:00 do 14:00.

Pasek dostępności