nowe_loga_unijne

W dniu 30 listopada 2016 r. podpisana została pomiędzy Województwem Śląskim
a Powiatem Wodzisławskim Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna“, Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Projekt ma na celu zwiększenie dostosowania kompetencji absolwentów szkół zawodowych powiatu wodzisłwskiego do oczekiwań rynku pracy poprzez stworzenie pracowni dydaktycznych pozwalających na kształcenie w pożądanych przez niego zawodach. W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia do 21 pracowni zawodowych w następujących szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski:
1. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92:
– pracownia urządzeń techniki komputerowej,
– pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych,
– pracownia aplikacji internetowych,
– pracownia elektrotechniki i elektroniki.
2. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Szkolnej 1:
– pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży,
– pracownia hotelarska,
– pracownia techniki biurowej,
– pracownia obsługi gości,
– pracownia obsługi turystycznej.
3. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim
przy ul. Gałczyńskiego 1:
– pracownia badań środowiska,
– pracownia chłodnictwa i klimatyzacji,
– pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
– pracownia instrumentalna i pomiarów technicznych,
– pracownia technologii,
– pracownia rysunku technicznego.
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej 30:
– studio fotograficzne i ciemnia fotograficzna,
– pracownia obsługi gości.
5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie przy ul. Orkana 23:
– pracownia elektrotechniki i elektroniki,
– pracownia rysunku technicznego.
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ul. Traugutta 32:
– pracownia komputerowych technik multimedialnych,
– pracownia diagnostyki samochodowej.

Planowana całkowita wartość projektu: 3 075 360,00 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego
wg Umowy o dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 2 602 326,01 zł

Rzeczowa realizacja projektu zaplanowana została na rok 2017.
Efektem zrealizowanego projektu będzie dostosowanie infrastruktury sześciu szkół zawodowych w powiecie wodzisławskim do prowadzenia zajęć zawodowych kształcących w kierunkach oczekiwanych przez rynek pracy. Wykonane prace budowlane (remont/przystosowanie pracowni) oraz zakupione wyposażenie do 21 pracowni objętych projektem, pozwoli na poprawę jakości oferty edukacyjnej w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. Docelowo
z efektów projektu ma skorzystać ok. 2 893 użytkowników (uczniów) w/w szkół.

Pasek dostępności